પરુલિયે જી રંગત

કચ્છી પરુલીએ જી રંગત 📌સુંધર વી સોહામણી સેવા કરેંતે સારી વસત મેળવેં વડી ઈ વસત વી ભારી પરખ કરીંધે વસતજી સંકટ ગડેં નારી ધાગ લગોતે મનખેમેં વોરાય છડેં જલધારી ધરબે ધલજે ધબકારકે ઓકારેં ઓડબોજજે આધારી નારાણ ચેં સોચ્યો સાલખ કેંજી વી કઇ લાચારી? જવાબ-કુંતા માતા 📌આઉ નારી નમણી હથમે રમાં થઈ રમણી ! તોય હાથ … Continue reading પરુલિયે જી રંગત